Warunki gwarancji

Karta Gwarancyjna – serwis „door-2-door”

Ogólne warunki gwarancji
 1. Firma 4Active z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefitów 4/4, zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że   Produkt jest wolny od wad materiału i wykonania.
 2. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest posiadacz oryginalnej i poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej, której wpisy dotyczące sprzedaży Produktu muszą być udokumentowane i tożsame z dowodem sprzedaży tego Produktu.
 3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym Wad materiału i wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej poprzez naprawę lub wymianę Produkt wolny od Wad. O sposobie usunięcia Wady decyduje Gwarant.
 4. Za Wadę uważa się wadę materiału i wykonania tkwiącą w Produkcie powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta lub dystrybutora.
 5. Okres obowiązywania niniejszej gwarancji jest wskazany w tabeli zamieszczonej na Karcie Gwarancyjnej i obowiązuje od:

  a) daty sprzedaży Produktu wpisanej przez Sprzedawcę do Karty Gwarancyjnej, jeżeli data ta nie przekracza 3 miesięcy od daty wydania Produktu z magazynu Gwaranta, lub
  b) od daty wydania Produktu z magazynu Gwaranta powiększonej o 3 miesiące, jeżeli data sprzedaży Produktu przekracza o 3 miesiące datę wydania Produktu z magazynu Gwaranta.

  Data sprzedaży powinna być wpisana do Karty Gwarancyjnej w momencie sprzedaży Produktu i powinna być zgodna z datą widniejącą na dowodzie sprzedaży.
 6. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane we wskazanych przez Gwaranta Punktach Serwisowych w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania Produktu do specjalistycznych serwisów lub pozyskania dodatkowych części zamiennych okres naprawy może zostać wydłużony.
 7. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Gwarantowi wadliwego Produktu zgodnie z procedurą opisaną w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.
 8. Dostarczany do Punktu Serwisowego Produkt musi być kompletny, czyli musi zawierać: oryginalne opakowanie, dokumentację, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone wraz z Produktem. W przypadku braku oryginalnego opakowania Produkt zostanie przyjęty warunkowo, jednakże musi być dostarczony w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. Produkty wrażliwe na ładunki elektrostatyczne powinny być zapakowane w metalizowane torebki antyelektrostatyczne i zabezpieczone przed udarami mechanicznymi w czasie transportu.
 9. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest dostarczenie do Punktu Serwisowego kompletnego Produkt wraz z dowodem sprzedaży i oryginalną, poprawnie wypełnioną Kartą Gwarancyjną (tzn. zawierającą podpisy i pieczęci Gwaranta oraz Sprzedawcy, numer dowodu sprzedaży, datę sprzedaży, nazwę i numer seryjny Produktu, czytelny podpis Kupującego).
 10. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami Produktu. Gwarant nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone przez wadliwy Produkt.
 11. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ew. utratę prywatnych danych zapisanych w Produkcie lub dostarczonych nośnikach. Przed przesłaniem Produktu do Punku Serwisowego należy zrobić ich kopię zapasową.

  Wyłączenia
 1. Gwarancja nie ma zastosowania do materiałów eksploatacyjnych. Elementy określane jako materiały eksploatacyjne, które ze względu na swój charakter posiadają okres żywotności eksploatacyjnej np. baterie, akumulatory, klawiatury, myszy, tonery, atramenty itp. posiadają skrócony okres gwarancji uruchomieniowej odpowiednio do 6 miesiąca od daty sprzedaży Produktu.
 2. Dla zapewnienia prawidłowego działania Produktu w okresie gwarancji Kupujący dokona na własny koszt okresowych przeglądów oraz czyszczenia i konserwacji Produktu w szczególności wentylatorów, napędów optycznych, napędów FDD itp.
 3. Gwarancja nie obejmuje:

  a) oprogramowania dołączonego do Produktu lub zainstalowanego w Produkcie. Warunki licencyjne na oprogramowanie innych producentów zostały określone przez tych producentów,
  b) czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,
  c) roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez Producenta lub Dystrybutora,
  d) uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu Produktu do Punkty Serwisowego,
  e) wadliwego działania Produktu spowodowanego konfliktem lub niezgodnością z innymi elementami systemów komputerowych (niekompatybilność) oraz wpływem wirusów komputerowych,
  f) uszkodzeń powstałych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej itp.
  g) jakości i dokładności map dostarczanych wraz z Produktem lub jako samodzielne Produkty.

 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych w szczególności:

  a) powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji Produktu lub jego eksploatacji w warunkach i na zasadach niezgodnych z określonymi przez Producenta lub Dystrybutora,
  b) będących następstwem, posługiwania się Produktem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego,
  c) spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją Produktu, będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych,
  d) nieprawidłowego działania podzespołów nie zainstalowanych fabrycznie w Produkcie,
  e) powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zalecanymi przez Producenta lub Dystrybutora,
  f) powstałych w wyniku samowolnie dokonywanych przez Kupującego lub inną nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, jak również wykasowania, uszkodzenia lub błędnej konfiguracji dostarczonego oprogramowania,
  g) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.

  Procedura naprawy serwisowej
 1. Opisana poniżej procedura serwisowa obowiązuje w dniu sprzedaży Produktu. Gwarant dopuszcza możliwość zmiany poniższych warunków w trakcie trwania okresu gwarancyjnego w zakresie firmy spedycyjnej oraz formy przesyłki. Przed dokonaniem zgłoszenia serwisowego należy zapoznać się z aktualnie obowiązującą procedurą umieszczoną na stronie WWW Gwaranta (www.4active.pl, należy wybrać link „Wsparcie techniczne”, a następnie „Warunki gwarancji”).
 2. Przed przekazaniem wadliwego Produktu do naprawy konieczne jest wypełnienie i przesłanie formularza RMA dostępnego na stronie WWW Gwaranta (www.4active.pl, należy wybrać link „Wsparcie techniczne”, a następnie „Warunki gwarancji”).
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, Gwarant dokona jego wstępnej analizy i skontaktuje się ze zgłaszającym w celu wyjaśnienia szczegółów dalszych działań, a jeżeli wystąpi konieczność przesłania wadliwego Produktu do Gwaranta odeśle na podany adres e-mail numer RMA oraz instrukcje dot. przesyłki.
 4. Przesyłka wadliwego Produktu jest realizowana na koszt Gwaranta przy spełnieniu następujących założeń:

  a) Przesyłka musi być nadana firmą kurierską UPS Polska Sp. z.o.o. Adresy oddziałów UPS oraz nr telefonów można znaleźć na stronie www.ups.com (należy wybrać link „Wysyłanie”, a następnie „Znajdź lokalizację UPS”).
  b) Do przesyłki dołączono list przewozowy dostarczony przez Gwaranta lub sporządzony przez kuriera na podstawie dostarczonych przez Gwaranta danych.
  c) Produkt musi być należycie opakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami mogącymi powstać w transporcie, a na opakowaniu musi zostać naklejona plakietka „Ostrożnie szkło” dostarczana przez kuriera UPS.
  d) Na opakowaniu w widocznym miejscu musi zostać umieszczony nr RMA nadany przez Gwaranta.

 5. Przesyłki, które nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności zostały nadane na koszt odbiorcy za pomocą innego przewoźnika lub nie posiadają wyraźnie oznaczonego numeru RMA, nie będą przyjmowane.
 6. Jeżeli ekspertyza dostarczonego Produktu wykaże, że jest on sprawny Przesyłający zostanie obciążony opłatą diagnostyczną w wysokości 50 zł + VAT oraz kosztami transportu do Gwaranta oraz zwrotu Produktu do Przesyłającego.
 7. Jeżeli diagnoza dostarczonego Produktu wykaże, że nie podlega on naprawie gwarancyjnej, a w formularzu RMA zaznaczono inaczej, za zgodą Przesyłającego kategoria naprawy zostanie zmieniona na płatną, a Przesyłający zostanie obciążony kosztami naprawy oraz kosztami transportu do Gwaranta oraz zwrotu Produktu do Przesyłającego. Jeżeli Przesyłający nie wyrazi zgody na zmianę kategorii naprawy, nie będzie ona realizowana, Produkt zostanie odesłany, a Przesyłający zostanie obciążony opłatą diagnostyczną w wysokości 50 zł + VAT oraz kosztami transportu do Gwaranta oraz zwrotu Produktu do Przesyłającego.
 8. Jeżeli Produkt podlega naprawie płatnej, co zaznaczono w formularzu RMA, Przesyłający zostanie obciążony kosztami naprawy oraz kosztami transportu do Gwaranta oraz zwrotu Produktu do Przesyłającego.
 9. W przypadku kontaktu z Gwarantem w sprawie dostarczonego Produktu należy zawsze posługiwać się numerem RMA. W przypadku kontaktu mailowego, należy podać ten numer w tytule przesyłanej wiadomości.
 10. Produkt może zostać dostarczony i/lub odebrany od Gwaranta osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu.